fbpx

תנאים והגבלות של תכנית השותפים

באתר מופעלת תכנית שותפים, המאפשרת לשווק את מוצרי ושירותי Front Stage ולקבל עמלות בגין מכירות שבוצעו בעקבות הפניותיו לפי התנאים וההגבלות הבאים:

תנאים:
-עמלה בגובה 20% תירשם לזכות השותף לאחר שלקוח שהופנה על ידו ביצע רכישה באתר עד 30 יום מכניסתו לאתר*.
-ההפניות תבוצע על ידי לינק שותף אותו יקבל לאחר שתאושר הרשמתו*.
-משיכה תתאפשר לאחר שיצטבר סכום של 100 ש”ח לזכות השותף.
– סכומי התשלום כוללים מע”מ. עוסק פטור יקבל את הסכום ללא החסרת מע”מ.
*זה לא משנה לאיזה עמוד באתר הלקוח נכנס לפני שרכש, כל עוד הוא נכנס דרך לינק שותף ורכש אז תירשם העמלה לזכות השותף.

-עבור כל משווק יפתח אזור אישי שבו מחולל קישורי שותף, מידע, ועוד.

הגבלות:
-השותף מאשר כי ידוע לו שלא יקבל עמלה אם ירכוש מוצרים עבור עצמו דרך קישור השותף.
-את מוצרי ושירותי Front Stage שניתן לרכוש דרך האתר מותר לפרסם בכל דרך שהיא אשר עומדת בקנה אחד עם החוק הישראלי.
Front Stage לא תישא בשום אחריות חוקית בגין עבירה על החוק של משווקי השותפים שלה ובמקרה של תלונה על פעולה לא חוקית או מטרידה, חשבון השותף ייסגר לאלתר והוא לא יהיה זכאי לעמלות שהצטברו בחשבונו.
-הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהתנאים בעמוד זה אם תראה לנכון. כמו כן חשוב לזכור ששיווק שותפים הוא מצב של WIN WIN וכל שינוי שהנהלת האתר תבצע אם תבחר לבצע יהיה מתוך השקפה לפיה ההצלחה של השותפים היא ההצלחה שלנו.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד